Skip to main content

Posvet o zakonodajnih podlagah za testiranje in uporabo avtonomnih vozil v RS

V soorganizaciji SRIPa ACS+ in Ministrstva za infrastrukturo smo danes izvedli posvet na temo avtonomne vožnje in priprave področne zakonodaje, ki bo urejala in usmerjala to področje.

V letošnjem letu je MZI pripravilo spremembo ZVCP ter v novem 27a. členu predvidelo tudi ureditev izvajanja avtonomne vožnje na področju RS. Na potrebo po širšem in bolje koordiniranem vsebinskem delu te zakonodaje smo ministrstvo opozorili že v času zbiranja pripomb na predlog zakona.


Na današnjem posvetu smo poleg predstavnikom države zbrati ludi predstavnike lastnikov in upravljavcev cestne infrastrukture, izvajalce JPP in linijskih prevozov potnikov, lastnike in upravljavce IKT infrastrukture, predstavnike fakultet, predstavnike razvojnih organizacij ter poznavalce področja avtonomnih vozil ter razvoja tehnologij za uvajanje avtonomnih vozil v realno življenje.
V uvodnem pregledu komentarjev in pripomb na predlog 27a. člena ZVCP ter pregledu skladnost našega predpisa s področnimi predpisi v Avstriji in Madžarski, ki sta sopodpisnici meddržavnega trilateralnega sporazuma za testiranje avtonomnih vozil, smo ugotovili, da bo potrebno slovenski predlog zakonske ureditve še dodelati.


Skozi prizmo pravne ureditve v nacionalnih predpisih, ki bodo omogočali hitro prilagajanje zelo dinamičnem okolju povezane in avtonomne mobilnosti smo z udeleženci nagovorili področja vpliva avtonomnih vozil ter testiranja avtonomne vožnje na gospodarstvo, znanstveno raziskovalno dejavnost, izobraževanje in usposabljanje novih kadrov ter voznikov, tehnično opremljanje infrastrukture in odgovornosti lastnikov.

Slovenije ni na trenutnih lestvicah Indeksa pripravljenosti države na avtonomno vožnjo, kar ji poslabšuje gospodarsko in razvojno konkurenčnost v primerjavi z državami v regiji, ki so področno zakonodajo že sprejele in omogočile napredek razvoju, industriji ter infrastrukturi za avtonomno vožnjo.

Vsi prisotni so se strinjali, da Slovenija potrebuje kakovostno zakonodajo, ki bo uredila področje testiranja in komercialne uporabe avtonomne vožnje. Slovenska zakonodaja pa ne sme biti zgolj kopija že obstoječih rešitev znanih v tujini, temveč rešitev, ki bo prilagojena potrebam slovenskega prostora, industrije in uporabnikov.

Kot zaključek smo sprejeli odločitev, da se v takšni sestavi, kot smo jo imeli danes ponovno sestanemo v začetku meseca oktobra in gremo podrobneje skozi predlog predpisa.

S strani SRIPa ACS+ pa bomo pristojna ministrstva opozorili na pomembnost področne zakonodaje za konkurenčni razvoj Slovenije in pripravljenost na tehonlogije nove mobilnosti.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj 

__________________________________________________________________________

srip Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.