Pogoji članstva v SRIP ACS+

SRIP ACS+ je Strateško razvojno inovativno partnerstvo, ki združuje partnerje GIZ ACS Slovenski avtomobilski grozd, GZS Združenje za promet in SIEVA, d.o.o. razvojni center slovenske avtomobilske industrije. 

Poslanstvo Strateškega razvojnega inovativnega partnerstva SRIP ACS+ je prepoznavanje in ustvarjanje priložnosti in vzpostavitev vzpodbudnega okolja za dvig konkurenčnih sposobnosti in doseganje vodilnih položajev članov doma in na globalnem trgu. Posebno poslanstvo partnerstva je okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko sodelovanje članov znotraj partnerstva in s povezovanjem z drugimi strateško razvojno inovacijskimi partnerstvi.

SPREJEM NOVIH ČLANOV

Pravice:

 • Biti član skupščine SRIP ACS+ (v skupščini pripada vsakemu članu SRIP ACS+ en glas);
 • pravica do informiranja o delu in pravico do nadzora;
 • sodelovati v upravljanju in biti udeležen v poslovnem izidu;
 • pravica do uporabe rezultatov informacijskih, razvojnih in raziskovalnih projektov;
 • pravica do storitev strokovnih služb SRIP ACS+;
 • pravica do uporabe sredstev, združenih za dogovorjene namene in ob dogovorjenih pogojih;
 • uporabljati blagovno - storitvene in druge znamke za dogovorjene namene in ob dogovorjenih pogojih;
 • predlagati razpravljanje o problemu, ki je skupnega pomena za člane;
 • prejemati vse informacije, ki jih pisarna zbira in distribuira v okviru svoje dejavnosti;
 • voliti in biti voljen v organe partnerstva SRIP ACS+;
 • pravico zahtevati varstvo pred nelojalno konkurenco, ki jo povzročijo člani partnerstva;
 • pri pridobitvi ali sodelovanju v poslih, ki jih organizira partnerstvo, imajo prednost pred vključevanjem tistih, ki niso člani.

 Obveznosti:

 • Plačevanje prispevka za poslovanje za letno obdobje (članarine), ki znaša
  • 5.000 EUR za velika podjetja nad 100 mio prodaje;
  • 3.600 EUR za velika podjetja do 100 mio prodaje;
  • 1.720 EUR za srednja podjetja;
  • 720 EUR za mala podjetja, znanstvene in razvojno raziskovalne organizacije,
  • 280 EUR za mikro podjetja, podporne organizacije in fizične osebe.
 • Praviloma izpolnjevanje naslednjih kriterijev:
  • člani so lahko neposredni dobavitelji avtomobilski industriji, dobavitelji strojne ali programske opreme, orodij in storitev na področju mobilnosti;
  • so izvajalci logističnih, proizvodnih ali raziskovalnih aktivnosti na področju mobilnosti; 
  • so izvajalci izobraževalnih, svetovalnih in drugih storitev na področju mobilnosti ali širše;
  • kakorkoli vidijo svoj poslovni interes v povezovanju s partnerji na področju mobilnosti.

POSTOPEK SPREJEMA IN IZSTOPA:

 • Kandidat za članstvo je seznanjen s pogoji članstva in pošlje izpolnjeno pristopno izjavo.
 • Po plačilu članarine kandidat postane polnopravni član SRIP ACS+.
 • Vsak član lahko izstopi iz partnerstva SRIP ACS+ na podlagi pisne izjave, če je poravnal svoje obveznosti do SRIP ACS+. 
 • Izstopna izjava mora biti podana najkasneje 3 mesece pred zaključkom koledarskega leta.

Pristopna izjava SRIP ACS+

Za vse dodatne informacije nam lahko pišete na elektronski naslov: dunja.podlesnik@acs-giz.si.