Pogoji članstva v GIZ ACS

 

ACS Slovenski avtomobilski grozd je gospodarsko interesno združenje, ki povezuje podjetja, javne raziskovalne organizacije in ostale zainteresirane deležnike na področju mobilnosti. 

Poslanstvo ACS Slovenskega avtomobilskega grozda je prepoznavanje in ustvarjanje priložnosti in vzpostavitev vzpodbudnega okolja za dvig konkurenčnih sposobnosti in doseganje vodilnih položajev članov doma in na globalnem trgu.  

SPREJEM NOVIH ČLANOV

Pravice:

 • Biti član skupščine (v skupščini pripada vsakemu članu ACS število glasov v sorazmerju z njegovim kumulativnim prispevkom za pokrivanje stroškov ACS);
 • pravica do informiranja o delu in pravico do nadzora;
 • sodelovati v upravljanju in biti udeležen v poslovnem izidu;
 • pravica do uporabe rezultatov informacijskih, razvojnih in raziskovalnih projektov;
 • pravica do storitev strokovnih služb ACS;
 • pravica do uporabe sredstev, združenih za dogovorjene namene in ob dogovorjenih pogojih;
 • uporabljati blagovno - storitvene in druge znamke za dogovorjene namene in ob dogovorjenih pogojih;
 • predlagati razpravljanje o problemu, ki je skupnega pomena za člane;
 • prejemati vse informacije, ki jih združenje zbira in distribuira v okviru svoje dejavnosti;
 • voliti in biti voljen v organe združenja;
 • pravico zahtevati varstvo pred nelojalno konkurenco, ki jo povzročijo člani združenja;
 • pri pridobitvi ali sodelovanju v poslih, ki jih organizira združenje, imajo prednost pred vključevanjem tistih, ki niso člani.

(Če na skupščini ni določeno drugače, vsi člani enako pokrivajo stroške delovanja ACS.)

Obveznosti:

 • Plačevanje prispevka za poslovanje za letno obdobje (članarine), ki znaša
  • 5.000 EUR za velika podjetja nad 100 mio prodaje;
  • 3.600 EUR za velika podjetja do 100 mio prodaje;
  • 1.720 EUR za srednja podjetja;
  • 720 EUR za mala podjetja, znanstvene in razvojno raziskovalne organizacije, 
  • 280 EUR za mikro podjetja, podporne organizacije in fizične osebe.  
 • Plačilo pristopnine ob vstopu - 2,5 zneska letne članarine
 • Praviloma izpolnjevanje naslednjih kriterijev:
  • člani so lahko neposredni dobavitelji avtomobilski industriji ali sinergijsko pomembni dobavitelji strojne opreme, orodij, izvajalci razvojno raziskovalnih, proizvodnih, logističnih, svetovalnih in drugih storitev dobaviteljem avtomobilske industrije;
  • uvedeni sistemi za zagotavljanje kakovosti, po možnosti s pridobljenimi certifikati ISO 900X, zaželeni pa so že osvojeni posebni certifikati za avtomobilsko industrijo ali pa vsaj namera podjetij, da jih prej ali slej pridobijo;
  • pridobljene reference z dobavami kateremu od vodilnih evropskih proizvajalcev vozil, velikim sistemskim dobaviteljem in domačim sistemskim in uveljavljenim dobaviteljem avtomobilski industriji - članom grozda;
  • primerna tehnična opremljenost in tehnološka oz. razvojna intenzivnost;
  • doseganje vsaj povprečnih ekonomskih rezultatov v svoji podskupini dejavnosti (SKD) v produktivnosti (realizacije na zaposlenega), deležu proizvodnje za izvoz in bruto dodani vrednosti na zaposlenega.

*Opomba: Vstop novih članov v GIZ ACS v osnovi ni omejen. Prizadevanja obstoječega članstva so usmerjena v visoko tržno in ekonomsko uspešnost članov, kar pomeni, da se skupne aktivnosti odvijajo na čim višji ravni. Zato morajo vstopajoči člani, poleg svoje programske dejavnosti, ki neposredno povečuje ponudbo slovenske avtomobilske dobaviteljske industrije ali sinergično ustvarja pomemben notranji trg z dobavami opreme, orodji, izvajanjem RR in drugih storitev, izpolnjevati še zgoraj naštete kriterije, ki logično izhajajo iz certifikacijskih in drugih zahtev za avtomobilsko dobaviteljsko industrijo.

POSTOPEK SPREJEMA:

 • Novega člana predlaga katerikoli član ACS;
 • Predlog člani ACS preko direktorja posredujejo skupščini;
 • O sprejemu novega člana odloča skupščina z navadno večino;
 • Pri sprejemanju novega člana se upoštevajo njegove strokovne, gospodarske in razvojne sposobnosti;
 • Za obveznosti ACS novi član odgovarja od dne sprejema v članstvo;
 • Vsak član lahko izstopi iz gospodarskega interesnega združenja pod pogojem, da je poravnal svoje obveznosti do tretjih, do ACS in njenih članic. Članstvo lahko preneha tudi po sklepu Nadzornega sveta v določenih primerih.
 • Izstopna izjava mora biti podana najkasneje 3 mesece pred zaključkom koledarskega leta.

Pristopna izjava GIZ ACS

Za vse dodatne informacije nam lahko pišete na elektronski naslov: dunja.podlesnik@acs-giz.si.