26. Redna Skupščina GIZ ACS

V četrtek, 25. aprila 2019 ob 13 uri bo potekala že 26. redna Skupščina GIZ ACS z naslednjim dnevnim redom:


1. Imenovanje predsedujočega,
2. Imenovanje zapisnikarja in preštevalca glasov,
3. Ugotovitev sklepčnosti Skupščine in sprejem predlaganega dnevnega reda,
4. Pregled zapisnika 25. redne seje skupščine z dne, 16.11.2018 ter potrditev poročila o izvedbi sprejetih sklepov,
5. Predstavitev Letnega poročila za leto 2018,
6. Predstavitev Poslovnega načrta s planom aktivnosti za leto 2019,
7. Obravnava in sprejem novih članov ter prejetih izstopnih izjav članov,
8. Razno.

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

__________________________________________________________________________

srip Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj