MIKRODOKAZILA SO POMEMBNA ZA DVIG KOMPETENC ZAPOSLENIH

Posebna delovna skupina za kadre je na svojem drugem srečanju glavni poudarek namenila mikrodokazilom. Ta se na evropski ravni uvajajo kot nova oblika dodatnega izobraževanja zaposlenih in mednarodno dokazujejo njihovo obvladovanje določenih spretnosti, znanj ali veščin na posameznih področjih.

Člani delovne skupine za kadre, ki smo jo v SRIP ACS+ ustanovili z namenom reševanja številnih izzivov na področju zaposlovanja in strateškega razvoja človeških virov, so se strinjali, da so mikrodokazila pomembna za dvig kompetenc zaposlenih. A je pri tem nujno potrebna vzpostavitev ustreznega izobraževalnega sistema in metod, ki bodo kakovostne, kompetentne, strokovne in mednarodno primerljive.

Izobraževanje za določeno mikrodokazilo bi moralo trajati od 20 do 40 ur, izvedli pa bi jih lahko različne izobraževalne ustanove, fakultete, dobavitelji opreme in drugi, za pridobivanje mikrodokazil ustrezno certificirani ponudniki. Podjetja morajo za vzpostavitev kakovostnega sistema mikrodokazil določiti tudi področja, kjer zaposleni v avtomobilski industriji potrebujejo dodatna izobraževanja, da ponudniki lahko pripravijo ustrezne izobraževalne programe.

Na srečanju so člani izpostavili tudi skrb vzbujajoče opažanje, da Slovenija postaja vse bolj nezanimiva za tuje delavce. Zato so se strinjali, da moramo ustvarjati privlačne delovne pogoje in že mlade v vrtcih in šolah navduševati nad tehničnimi poklici. Prav tako je potrebno nenehno izobraževati vodstveni kader za ustrezno in kakovostno vodenje zaposlenih na različnih nivojih, saj se načini dela na različnih delovnih mestih in področjih razlikujejo eden od drugega.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Erik Blatnik, 01/ 236 17 35, erik.blatnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj